Session 2023-2024.

Session 2023-24

LIST OF CLASS TEACHERS

S.No

CLASS

CLASS TEACHERS

1

Nursery A

Roshni

2

LKG A

Isha Gupta

3

LKG B

Gargi Andotra

4

UKG A

Monalisa Dubey

5

UKG B

Anju Bala

6

UKG C

Arti Sandhal

7

1 A

Sukriti Sharma

8

1 B

Neetu Singh

9

1 C

Pooja Bakshi

10

2 A

Yashoda Bisht

11

2 B

Praveen Kour

12

2 C

Suniya Bassan

13

3 A

Garima Pandit

14

3 B

Priyanka

15

3 C

Pooja Sharma

16

4 A

Parvinder Kour

17

4 B

Neha Chaudhary

18

4 C

Meenakshi Chalotra

19

5 A

Harinder

20

5 B

Madhu  Sharma

21

5 C

Ramandeep Kour

22

6 A

Romila Nahar

23

6 B

Joyce  teji

24

6 C

Harmeet Kour

25

7 A

Sushma Rajput

26

7 B

Priya Malhotra

27

7 C

Sugam Mahajan

28

8 A

Shaveta

29

8 B

Shanu Rani

30

8 C

Sarojni Pandita

31

9 A

Shaily Kohli

32

9 B

Neelam Kumari Shastri

33

9 C

Amit Kumar

34

10 A

Meenakshi Raina

35

10 B

Neha Devi

36

10 C

Sugandha Thappa

37

11 A

Satbir Kour

38

11 B

Aditi Sharma

39

11 C

Pratibha Sharma

40

12 A

Shivani Sambyal

41

12 B

Rohit Choudhary

42

12 C

Deepika Sharma